Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych

3 czerwca w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczłea się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich organizowana przez Wydział Biologii UAM. Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor UAM w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki. Od kilku lat przewodniczącym przedstawicieli przyrodniczych ośrodków naukowych jest obecny dziekan Wydziału Biologii UAM, prof. Przemysław Wojtaszek. Konferencja odbywa się cyklicznie dwa razy w roku, a w tegorocznym spotkaniu uczestniczyć będzie blisko 60 dziekanów i prodziekanów uniwersyteckich wydziałów przyrodniczych z całej Polski.

Z perspektywy Ustawy 2.0 na pierwszy plan wysuwają się rozwój doskonałości naukowej prowadzonych badań, dostęp do wiedzy i najnowszych rozwiązań, tworzenie i umacnianie już istniejących sieci kontaktów na najwyższym międzynarodowym poziomie. Zagadnienia te mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu rozpoznawalności naukowej, a także budowy marki i prestiżu nauk biologicznych w Polsce. Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad zwiększeniem widzialności naukowej i dydaktycznej nauk biologicznych na arenie międzynarodowej.

Konferencja składa się z dwóch części: wystąpień prelegentów oraz warsztatów. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące: wykorzystania umiędzynarodowienia do pomiaru np. innowacyjności, aktywności naukowej i dydaktycznej, efektywnego wykorzystania możliwości jakie oferowane są w trakcie studiów oraz znaczenia prowadzenia oryginalnych kampanii rekrutacyjnych na przyrodnicze kierunki studiów. Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się Karin Metzlaff z European Plant Science Organization, prof. Beata Mikołajczyk Vice-Rektor UAM, dr Agnieszka Kamisznikow z Biura Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, prof. Katarzyna Starowicz-Bubak z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz prof. Zbigniew Pilarczyk z Wydziału Historycznego UAM. Planowane warsztaty mają za zadanie przedstawić dziekanom i prodziekanom wydziałów przyrodniczych praktyczne i innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów dotyczących umiędzynarodowienia na uczelniach. Poprowadzi je Justyna Gieżyńska z firmy Studibility w Warszawie, specjalista w szkoleniach dotyczących strategicznego umiędzynarodowienia, roli umiędzynarodowienia curriculum w podnoszeniu jakości edukacji oraz kwestii wielokulturowości na uczelni.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych rozpoczęła się w Collegium Maius i będzie kontynuowana drugiego dnia w Ogrodzie Botanicznym UAM. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji pod adresem: http://biologia.amu.edu.pl/kdwp.

Nauka Wydział Biologii